ბესლეთის მღვიმე

სინონიმები
ბესლეთკას მღვიმე
გეოგრაფია

ქვეყანა საქართველო

რეგიონი აფხაზეთი

რაიონი სოხუმის რაიონი

კარსტული მასივი ჩაამას კარსტული მასივი

სუბსტრაქტის ტიპი
კირქვა
ფაუნა
Xiphocaridinella
ციტირება
ბარჯაძე, შ., არაბული, თ., მუმლაძე, ლ., მაღრაძე, ე., ასანიძე, ზ., შავაძე ლ. 2019. ბესლეთის მღვიმე საქართველოს მღვიმეების ბიომრავალფეროვნება, ღია წვდომის მონაცემთა ბაზა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტი. https://cbg.iliauni.edu.ge/ka/caves/show/177/besletis-mghvime წვდომის თარიღი:
მონაცემების ექსპორტი

https://cbg.iliauni.edu.ge/ka/caves/show/177/besletis-mghvime


სხვა მღვიმეები ჩაამას კარსტული მასივი